Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

  • Διαδικτυακή πύλη ενημέρωσης
  • Μορφωτικά τμήματα πρεσβειών
  • Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης-Γραφεία σταδιοδρομίας
  • Ελληνικές δομές συμβουλευτικής – προσανατολισμού στον ευρύτερο κοινωνικοπρονοιακό τομέα
  • Ελληνικές δομές συμβουλευτικής –προσανατολισμού στην απασχόληση
  • Ελληνικές δομές συμβουλευτικής –προσανατολισμού στην εκπαίδευση
  • Διεθνή-Ευρωπαϊκά – Ελληνικά δίκτυα που συνδέονται με τη σταδιοδρομία
  • Επιστημονικοί Οργανισμοί-ερευνητικά κέντρα που συνδέονται με τη συμβουλευτική –προσανατολισμό
  • Επαγγελματικοί σύλλογοι-σωματεία που συνδέονται με τη συμβουλευτική-προσανατολισμοί