Καταστατικό

Απόσπασμα από το καταστατικό της Ελληνικής Εταιρείας Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού (ΕΛ.Ε.ΣΥ.Π.)

(Εγκρίθηκε με την υπ'αρ. 14225/1986 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθήνας) (Αναδημοσίευση από το τ. 1)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΕΔΡΑ, ΣΚΟΠΟΙ, ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ, ΠΟΡΟΙ

ΑΡΘΡΟ I. Ίδρυση-Επωνυμία

Ιδρύεται μη κερδοσκοπική επιστημονική εταιρεία με την επωνυμία «Ελληνική Εταιρεία Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού» που συντομογραφείται ως «ΕΛ.Ε.ΣΥ.Π». Στις σχέσεις της με αντίστοιχους φορείς του εξωτερικού η εταιρεία χρησιμοποιεί τον Αγγλικό τίτλο Hellenic Society of Counseling and Guidance (HE.S.CO.G.) ή τον προσαρμόζει ανάλογα με τη γλώσσα της χώρας του φορέα.

ΑΡΘΡΟ 2. Έδρα

Έδρα της Εταιρείας ορίζεται η Αθήνα.

ΑΡΘΡΟ 3. Σκοποί

Σκοποί της Εταιρείας είναι οι παρακάτω.

 • α) Να διευκολύνει την αλληλογνωριμία και συνεργασία μεταξύ των μελών της.
 • β) Να βοηθήσει, με διάφορες δραστηριότητες, την επικοινωνία μεταξύ των μελών καθώς και την ενημέρωση τους πάνω σε τρέχοντα θέματα και πρόσφατες εξελίξεις του θεσμού «Προσανατολισμός Συμβουλευτική», τόσο στον ελληνικό, όσο και στο διεθνή χώρο, και την ανταλλαγή απόψεων πάνω στα προβλήματα που τα μέλη συναντούν κατά την εφαρμογή του θεσμού.
 • γ) Να συμβάλει στην ενίσχυση, προώθηση, καθιέρωση και διάδοση προς το ευρύ κοινό και προαγωγή του θεσμού στις διάφορες διαστάσεις του, με έμφαση ιδιαίτερη στον εκπαιδευτικό και εργασιακό χώρο.
 • δ) Να διευκολύνει την οργάνωση προγραμμάτων συμβουλευτικής και προσανατολισμού σε διάφορες ομάδες ατόμων που την έχουν ανάγκη, όπως π.χ. σε γονείς, φοιτητές, ενήλικες συνταξιούχους, ανέργους, εκπαιδευτικούς, διευθυντές κ.τ.λ.).
 • ε) Να προωθήσει διαδικασίες επισημοποίησης και επιστημονικοποίησης του θεσμού αλλά και κατοχύρωσης της ιδιότητας και του τίτλου του «λειτουργού συμβουλευτικής -προσανατολισμού» στον ελληνικό χώρο και κατοχύρωσης αντίστοιχων σπουδών κατάρτισης του και γενικά ανύψωσης του επιπέδου των λειτουργών αυτών.
 • στ) Να λειτουργήσει ως όργανο συμβουλευτικό προς τους υπεύθυνους φορείς εκπαιδευτικής, οικονομικής και κοινωνικής πολιτικής της πολιτείας (π.χ. ΥΠΕΠΘ, Υπουργείο Εργασίας, Υπουργείο Κοινωνικών Υπηρεσιών κ.τ.λ.).
 • ζ) Να εξασφαλίσει συνεργασία με φορείς επιστημονικούς, επαγγελματικούς ή συνδικαλιστικούς που σχετίζονται με τα θέματα ενδιαφέροντος του θεσμού ή επηρεάζουν την προσπάθεια των λειτουργών του.
 • η) Να δρομολογήσει τη μελέτη και έρευνα των διαφόρων όψεων του θεσμού «Συμβουλευτική - Προσανατολισμός», της συμπεριφοράς των ομάδων του πληθυσμού σχετικά με τα θέματα ενδιαφέροντος όπως επιλογές, αποφάσεις κ.τ.λ. καθώς και αξιολόγηση και παροχή ανατροφοδότησης προς κάθε κατεύθυνση σχετικά με την πορεία εφαρμογής του θεσμού.
 • θ) Να βοηθήσει στην οργάνωση και λειτουργία επιμορφωτικών προγραμμάτων και δραστηριοτήτων που θα διευκολύνουν το έργο των λειτουργών Προσανατολισμού και Συμβουλευτικής και να ανυψώσει το επίπεδο κατάρτισης τους.

ΑΡΘΡΟ 4. Δραστηριότητες - Μέσα

Για την υλοποίηση των παραπάνω σκοπών μπορεί η Εταιρεία να πραγματοποιεί διάφορες δραστηριότητες και να παίρνει διάφορα μέτρα, όπως είναι η οργάνωση σεμιναρίων ή συνεδρίων με έδρα την Αθήνα ή μια από τις μεγάλες επαρχιακές πόλεις, η έκδοση περιοδικού ή βιβλίων που να καλύπτουν τις διάφορες διαστάσεις της ειδικότητας, ή οργάνωση επαφών με αντίστοιχους φορείς του εξωτερικού, οργάνωση διαλέξεων στην Αθήνα ή σε μια μεγάλη επαρχιακή πόλη. Ιδιαίτερη βαρύτητα θα δοθεί στην έκδοση περιοδικών εντύπων, κυρίως ενός «επιστημονικού οργάνου» της Εταιρείας. Για την έκδοση αυτή πρέπει να φροντίσει η Προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή και το πρώτο Δ.Σ.

ΑΡΘΡΟ 5. Πόροι

Οι οικονομικοί πόροι της Εταιρείας είναι όλοι οι προσιτοί κατά περίπτωση και συνθήκες, όπως η συνδρομή, η εισφορά, τακτική ή έκτακτη, το τέλος εγγραφής των μελών, επιχορηγήσεις από την πολιτεία ή άλλους φορείς και οργανισμούς του ελληνικού ή και του διεθνούς χώρου, δωρεές ή κληρονομιές, κληροδοσίες, η εξασφάλιση εσόδων από εκδόσεις, γενικά δε κάθε εισόδημα που αποκτήθηκε νόμιμα ως και οι τόκοι των κεφαλαίων και γενικά οι πρόσοδοι της περιουσίας της.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'

ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 6. Κατηγορίες Μελών της Εταιρείας

Τα μέλη της Εταιρείας είναι Έλληνες και Κύπριοι υπήκοοι ή και ομογενείς που ζουν στην Ελλάδα ή στην Κύπρο ή σε άλλες χώρες του εξωτερικού και διακρίνονται σε «τα¬κτικά» και «έκτακτα». Με πρόταση του Δ.Σ. και έγκριση της Γ.Σ. είναι δυνατή η δημιουργία άλλων ειδικών κατηγοριών μελών (π.χ. «ειδικό μέλος», «επίτιμο μέλος» κ.τ.λ.).

α) Τακτικά μέλη μπορούν να γίνουν:

 • (1) Οι κάτοχοι πανεπιστημιακών τίτλων (τουλάχιστον επιπέδου Bachelor), από ξένα πανεπιστήμια ή και ελληνικά, όταν δημιουργηθούν τμήματα με αντίστοιχες κατευθύνσεις σπουδών, με κύριο αντικείμενο ενασχόλησης ή σπουδών τη Συμβουλευτική και τον Προσανατολισμό.
 • (2) Οι κάτοχοι πιστοποιητικών ή βεβαιώσεων επιτυχούς παρακολούθησης σπουδών ειδικών στο αντικείμενο, στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, διάρκειας τουλάχιστον πέντε μηνών.
 • (3) Οι κάτοχοι μεταπτυχιακών τίτλων σε αντικείμενο επιστημών της Αγωγής, της Ψυχολογίας, της Κοινωνιολογίας, της Παιδαγωγικής κ.τ.λ., κλάδου όμως συγγενούς προς το επιστημολογικό αντικείμενο της Εταιρείας και εφόσον οι δραστηριότητες τους είναι σχετικές με το αντικείμενο της Εταιρείας.

β) Έκτακτα μέλη μπορούν να γίνουν:

 • (1) Όσοι ασχολούνται με τον προσανατολισμό και τη συμβουλευτική, ανεξάρτητα σπουδών, ή απλώς ενδιαφέρονται για το αντικείμενο, αλλά δεν συγκεντρώνουν τις προϋποθέσεις να γίνουν τακτικά μέλη.
 • (2) Όσοι ασχολούνται με τομείς σχετικούς με κοινωνική εργασία (π.χ. κοινωνικοί λειτουργοί, λειτουργοί ιδρυματικών και σωφρονιστικών φορέων κ.τ.λ.) και επιδίδονται σε συμβουλευτικές δραστηριότητες.

ΑΡΘΡΟ 7. Διαδικασία Εγγραφής Μελών

α) Η εγγραφή των τακτικών μελών γίνεται με τυπική καταχώριση του ονόματος τους στο «μητρώο τακτικών μελών», με απόφαση της προσωρινής Διοικούσης Επιτροπής (Π.Δ.Ε.) ή του Δ.Σ., απαιτείται όμως η υποβολή από μέρους του ενδιαφερομένου (1) αίτησης εγγραφής τακτικού μέλους και (2) υπεύθυνη δήλωση με στοιχεία πιστοποίησης των προβλεπομένων προδιαγραφών. Και για τα δύο αυτά καταρτίζονται από την προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή ή το πρώτο Δ.Σ. ειδικά έντυπα που διανέμονται ανάλογα. Με απόφαση της Π.Δ.Ε. ή του Δ.Σ. ορίζεται το τέλος εγγραφής καθώς και η ετήσια συνδρομή των μελών, τακτικών και εκτάκτων. Με αιτιολογημένη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία λαμβάνεται με πλειοψηφία των 2/3 των μελών του, μπορούν να αυξάνονται τα τέλη εγγραφής και ετήσιας εισφοράς

β) Η εγγραφή εκτάκτων μελών γίνεται με τον ίδιο τρόπο, με καταχώριση στο «μητρώο εκτάκτων μέλων».

γ) Για εγγραφή μελών ειδικών κατηγοριών ατόμων που δεν καλύπτονται από τις παραπάνω προβλέψεις (άρθρο 6), απαιτείται η έγκριση της Γ.Σ.

δ) Στην περίπτωση που η Π.Δ.Ε. ή το Δ.Σ. απορρίψει την αίτηση εγγραφής μέλους, ο αιτούμενος δικαιού¬ται να απευθυνθεί εγγράφως στην πρώτη Γ.Σ., οπότε αυτή αποφασίζει σχετικά.

ΑΡΘΡΟ 8. Δικαιώματα Μελών

α) Κάθε τακτικό μέλος δικαιούται να μετέχει με δικαίωμα λόγου στις Γενικές Συνελεύσεις και φυσικά σε όλες τις εκδηλώσεις της Εταιρείας, να μετέχει με δικαίωμα ψήφου σε όλες τις ψηφοφορίες, να εκλέγει και να εκλέγεται, εφόσον έχει εκπληρώσει τις οικονομικές του υποχρεώσεις προς την Εταιρεία. Το Δικαίωμα του εκλέγεσθαι ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν τα δικαιούμενα συμμετοχής και ψήφου, στις Γ.Σ. μέλη, εφόσον έχουν εγγραφή σαν μέλη τρεις (3) τουλάχιστον μήνες πριν από την εκλογή.

β) Κάθε έκτακτο μέλος δικαιούται να παίρνει μέρος και να έχει δικαίωμα λόγου σε όλες τις Γενικές Συνελεύσεις και άλλες εκδηλώσεις της Εταιρείας. Δεν έχει όμως δικαίωμα ψήφου στις ψηφοφορίες ούτε δικαίωμα να εκλέγει ή να εκλέγεται.

γ) Κάθε μέλος της Εταιρείας δικαιούται να αποχωρήσει από την Εταιρεία με απλή αίτηση προς το Δ.Σ., η αποχώρηση δε αυτή πρέπει να γνωστοποιείται τρεις (3) τουλάχιστον μήνες πριν από τη λήξη του λογιστικού έτους και ισχύει για το τέλος αυτού.

ΑΡΘΡΟ 9. Υποχρεώσεις των Μελών

α) Όλα τα μέλη της Εταιρείας είναι υποχρεωμένα να συμμορφώνονται με τις αποφάσεις του Δ.Σ. και της Γ.Σ. και το παρόν καταστατικό.

β) Είναι ακόμα υποχρεωμένα να συμ¬μορφώνονται με την επιστημονική συνείδηση και τη δεοντολογία που απορρέουν από την ιδιότητα του λειτουργού της Συμβουλευτικής και του Προσανατολισμού, και να εφαρμόζουν τις αρχές αυτές στην άσκηση της λειτουργίας τους. Για το σκοπό αυτό το πρώτο Δ.Σ. επιφορτίζεται με την υποχρέωση της σύνθεσης του «Ελληνικού Κώδικα Δεοντολογίας του Λειτουργού Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού», τον οποίο θα υποβάλει για έγκριση στη Γ.Σ.

ΑΡΘΡΟ 10. Διαγραφή Μελών - Επανεγγραφή Μελών

α) Σε περίπτωση που η συμπεριφορά μέλους της Εταιρείας δεν είναι σύμφωνη με τα οριζόμενα στο άρ-θρο 9, με πράξη του Δ.Σ. και πρό¬ταση του στη Γ.Σ. το μέλος διαγράφεται.

β) Αυτομάτως θεωρείται διαγραφέν το μέλος, το οποίο επί δύο συναπτά έτη δεν έχει ανταποκριθεί στις οικονομικές του υποχρεώσεις προς την Εταιρεία. Τα έτη νοούνται «ημερολογιακά» (1 Ιανουαρίου μέχρι 31 Δεκεμβρίου) και με αυτή την έννοια καταβάλλεται η «ετήσια συνδρομή» των μελών.

γ) Με πράξη του Δ.Σ. μετά από αίτηση του ενδιαφερομένου, ο διαγραφείς μπορεί να επανεγγραφεί ως μέλος της Εταιρείας, όταν πιστοποιηθεί η εξάλειψη των λόγων διαγραφής, αναδρομικά, αν πρόκειται για οικονομική εκκρεμότητα.

Για ολόκληρο το καταστατικό σε μορφή pdf πατήστε εδώ